Kırsal Kalkınma Destekleri

Kırsal Kalkınma Destekleri

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir.

T.C. Tarım Orman Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar Bakanlık online sistemi üzerinden proje teklifleri yapılır. 10 gün Bakanlık, 45 gün inceleme süresi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilecek. Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanır. Tebliğ, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

YENİ TESİS VE TAMAMLAMA YATIRIMLARINA BAŞVURULAR
Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekecek. Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis veya irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsasından kiralanmış olması gerekecek. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik
başvurularda ise söz konusu kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilmektedir.

PROJE İLE SAĞLANAN EKİPMANLARIN MÜLKİYETİ
Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl içinde değiştiremeyecek.